ࡱ> ( !"#$%&')*+Root Entry 0Kw 6 .?~ SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocument3B !"#$%&'()*+Oh+'0 , 8 D P\dlthQVSOz[{tRl(ՋL)@ 5O@I@ 5O@ 5O՜.+,D՜.+,\  (\dlKSOProductBuildVer2052-8.1.0.3089F`Fcke a$$1$0Table,Data PKSKS3Bff_ft4#*hFs hQVSOz[{tRl(ՋL) (V[SO;`@\N,{3S02000t^3g16e) 0 ,{Nz0;`R 00,{Nag :NR:_SOz[v[‰{t,SU\SONN,cؚSOЏR4ls^,9hnc 0-NNSNlqQTVSOl 0TV[ gsQlĉ,6R[,gRl0 00,{Nag ,gRl@bcvSOz[,/fc1uVRbSOL?e蕌TS~N N0WeT~Nl?e^SOL?eybQv,(W-NNSNlqQTVXQ>NRvVEbVQT~0T{|~T'`ЏRO0USySOz[TSOho;mR0 00,{ Nag SOz[yv1uVRbSOL?enx[0_U\evSOz[yv,_{b~VRbSOL?eybQzy,v^[8hnx[yvvz[ĉR0ĉ zTz[R,T~SOL?e蕹eybQ>NRyvT~SOz[0 00,{Vag VRbSOL?e;N{hQVSOz[]\O0S~N N0WeT~Nl?e^SOL?e;N{,gL?e:SWQvSOz[]\O0 00,{Nz0z[RT[yb{v 00,{Nag >NRSOz[[L[yb{v6R^0VRbSOL?e#[yb(W-NNSNlqQTVXQ>NRvhQV'`TVE'`SOz[;S~N N0WeT~Nl?e^SOL?e#[yb0We'`SOz[0>eQ0TLNTTb!h>NRvQSOz[,SNOnc,gRl6R[v^v[yb{v6R^. 00,{mQag VRbSOL?e蕌TS~N N0WeT~Nl?e^SOL?ekt^t^^~N[yb06R[,{Nt^SOz[R,1uT~USySOOSOb~[yb:gsQcCgvUSMO{tT~~[e. 00,{Nag 3u>NRSOz[v~~T*NN(N N{y:N 3uRN ),^S_wQY NRagN: 00(N)YrzbblN#N; 00(N)b gNz[ĉ!jvS_v~~:ggT{tNXT; 00( N)]~6R[wQSOvz[ĉ zTk[~~[eeHh: 00(V)b gNz[ĉ!jv^v~9: 00(N)]~nx[SOz[@bv:W0W0eThVPg0 00,{kQag 3u>NRSOz[v3uRN^S_Tv^vSOL?ecN NRPge: 00(N)z[ĉ zSbz[yv0z[eT0Wp0SRUSMOTSRRl0z[RlTz[ĉRSVYRRlI{; 00(N)>NRUSMOl[NhN~{rv3ufN; 00( N) gsQNR;N{蕡[ybveN0 00,{]Nag3u>NRSOz[v3ufN_{N>NRySOz[MR$N*NgcNv^vSOL?e,v^}f NRNy: 00(N) Ty,SbSOz[ Ty0;NRUSMO TyTbRUSMO TyI{; 00(N)>NRSOz[v[e; 00( N)~9vegnT(u; 00(V)ySOz[vy{Y[eeHhI{; 00(N)SOL?e蕤:N_{fvvQNNy0 00,{ASag L?e:SW>NRvSOz[,3uRN_{0Rk[>NR0WSOL?eۏL[8h0{v,v^1u>NR0WSOL?e#vcw{t. 00,{ASNag SOz[v Ty_{Nz[v[EQ[N0^~VRbSOL?e蕡[ybvSOz[, N_QN NLu 0 VE 0 N2m 0 -NV hQV 0 V[ 0 -NNS I{W[7h0 00,{ASNag SOz[Rtl[0]FU0kSu0zRI{vQN[ybKb~v,3uRN^S_ cgq gsQĉ[Rt0 00,{AS Nag ~ybQ{vvSOz[,Sfz[e00Wp0~~b__bdmSOz[,_{~ gsQNR;N{蕡[g TaT,TS[ybSOL?e3uSfbdm0 00,{ASVag 3u>NR~T'`ЏROv3uRN؏^S_u[VRbSOL?e gsQ~T'`ЏROvĉ[. 00,{ Nz0z[{t 00,{ASNag SOz[[Lcw[XT6R^,cw[XT1uVRbSOL?e>mQ,#vcwhghQVTySOz[-Nv[Θ0[~T$RXTgbl-Nv gsQ`Q0hQV'`USySOz[vcw[XT_NSN1uhQVUSySOOSO>mQ.wQSORlSL6R[0 00,{ASmQag T~SOL?e[3u>NRSOz[v3uRNLO NRvcw{tL: 00(N)vcw3uRNe\L[yb0{vKb~; 00(N)vcw3uRNu[ gsQSOz[vlĉ; 00( N)vcw3uRNOnc[yb{v-N}fNyTagNvVQۏL;mR. 00,{ASNag SRSOz[vYe~XT0ЏRXTT$RXT_{u[V[[SOz[v gsQĉ[,u[SOS_,%NyO(utQKYBR0_Z\OGP0{_y _,%Ny)R(uSOz[ۏLLZS;mR,ݏSOnc gsQlĉۏLYZvvzl_#N. 00,{ASkQag SOz[v3uRN g NR`b_KNNv,#[ybSOz[vSOL?eSN9hnc`{͑R+RNNfJT0f\PTSmySOz[vYZ: 00(N)3u0{v-Nww[`Q, g_Z\OGPL:Nv; 00(N)NNN3ufN-N}fvvvTaIN NN;mRv; 00( N)~~vvsQ;mR g[NЏRXT_eP^b g_cN>y O;NIN|^yef^v. 00,{AS]Nag *g~VRbSOL?e蕌TS~N N0WeT~Nl?e^SOL?e蕡[yb0{v,d>NRSOz[, NfR;v,SOL?eSN\Pbk>NRySOz[v^[>NRۏLYZ. 00,{Vz0DR 00,{NASag Tw0ꁻl:S0v^SOL?eSN9hnc,gRl6RvsQRlbwQSO[e~RNv^bV[SO;`@\YHh0 00,{NASNag ,gRlꁁ^KNeweL0 LNPRܹsS3?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtHEB*`Jph===CJ OJPJQJo(5>*hfHq nHtH\EB*`Jph===CJ OJPJQJo(5>*hfHq nHtH\EB*`Jph===CJ OJPJQJo(5>*hfHq nHtH\EB*`Jph===CJ OJPJQJo(5>*hfHq nHtH\R^` j ߿_??B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtHj l  ߿_??B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH  ( * \ ߿_??B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH\ ^ ߿_??B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH :<߿_??B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH^`߿_??B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH 8:߿_??B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtHfhdf߿_??B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtHf߿_??B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH*,XZ߿_??B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtHnp46l߿_??B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtHlnjl|~߿_??B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH~߿?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtH?B*`Jph===CJOJPJQJo(>*hfHq nHtHNR` l {eOdZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM  * ^ {eOdZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM <`{eOdZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM :hf{eOdZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM ,Zp{eOdZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM 6nl~{ecadZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM dZYD8$7$3$-DM 1. A!d#"$%S2P18CJPJKHmH sH nHtH$A`$؞k=W[SO8 `8ua$$G$ 9r CJ`u wcda$$G$@& $dN%dO&dP'dQ 9r CJOJQJRj \ fl~  Gz Times New Roman-[SO5Symbol3$ z@Arial-ўSO?4 z@Courier New;WingdingshQVSOz[{tRl(ՋL) Qh '!Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[)?'*2B 0( 6 S ?@